എങ്ങനെ വേഗത്തിലും വർക്ക് പല്ലു വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള!

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒഴിവാക്കാം പല വഴികൾ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയെന്ന പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള. ശുദ്ധിയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടോ, വെളുത്ത പല്ലു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ അവരുടെ മികച്ച തിരയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം മികച്ചതും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ലോകം സ്വീകരിക്കേണ്ട തയ്യാറാണ്. മറുവശത്ത്, dingy മഞ്ഞ പല്ലു, നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത തോന്നാൻ ആരംഭിക്കാനും പുഞ്ചിരി താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത. അധിക സമയം, നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ വിപത്തിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ദന്തഡോക്ടറെ നേരെ ശരിയായ ഘട്ടങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വെളിച്ചം.

വെളുത്ത പല്ലുകൾ ലഭിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടിവരാം ആദ്യത്തെ പടി പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള ഒരു ദന്തഡോക്ടറെ പതിപ്പിനായി നിങ്ങളുടെ പതിവ് ടൂത്ത് അപ്പ് സ്വിച്ചിംഗ് എന്താണ്. ഈ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ചേർത്തു ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻസ് നീക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദന്തഡോക്ടറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മുമ്പ് തുനിയാതെ പാലിലും നോക്കി അവരെ വിട്ടു. ഈ toothpastes സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ പതിവ് ടൂത്ത് അതേ വില, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോലും കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ നാടകീയമായ ഫലങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും.

വെളുത്ത സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ പ്രചാരമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള, സ്വയം വെള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ പരീക്ഷിക്കാനും അവർ കഴിയും എന്തൊരു വ്യത്യാസം കാണും. ഏറ്റവും വെളുത്ത സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പത്തിരുപതെണ്ണം സ്ട്രിപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതു നിങ്ങളെ സാധാരണയായി എല്ലാ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച വരെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ആ സമയം അവസാനത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ അവസ്ഥ നിറം കാര്യമായ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിയണം.

മറ്റൊരു വഴി കൂടി ഉണ്ട് പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള ഏത് ദന്തഡോക്ടറെ ലേസർ പല്ലു ആണ്, നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് നടപടിക്രമം ലേസർ പല്ലുകൾ ദന്തഡോക്ടറെ കേന്ദ്രം. ഈ നടപടിക്രമം രീതികൾ ദന്തഡോക്ടറെ എല്ലാ പല്ലുകൾ തികച്ചും നാടകീയമായി ഫലങ്ങള് നൽകുന്നു, ഏതാണ്ട് തൽക്ഷണം രണ്ടു ഷേഡുകൾ അധികം പല്ലുകൾ ദന്തഡോക്ടറെ. എതിരെ പല്ലുകൾ ബ്ലീച്ചിങ് അറിയപ്പെടുന്ന, ഈ നടപടിക്രമം ലോകവ്യാപകമായി വളരെ ജനപ്രിയമാണ്, രീതികൾ ദന്തഡോക്ടറെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പല്ലുകൾ ഒന്നായി. ഈ ആട്ടോപ്സിക്കിടെ, പ്രത്യേക ജെൽ പല്ലുകൾ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, ലേസർ വെളിച്ചം ജെൽ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശേഷം, സജീവമാക്കാതെ ഫലമായി പല്ലുകൾ ദന്തഡോക്ടറെ.

പഠന പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇല്ല. അങ്ങനെ പല ഫലപ്രദമായ പല്ലു രീതികൾ ദന്തഡോക്ടറെ കൂടി, നിങ്ങൾ ശോഭയുള്ള നൽകാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, വെളുത്ത പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വപ്നം. നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പല്ലുകൾ ഓഫ് നിന്ന് നല്ലതല്ലാത്ത സ്റ്റെയിൻസ് നീക്കം നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്യ ല് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നാടകീയമായി ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ പകിട്ടാർന്ന, കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങള്, തോന്നുമ്പോൾ നല്ലത്.

വഴികൾ തിരയുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മികച്ച ഉറവിടം പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഴയത് വഴികൾ സംബന്ധിച്ച നല്ല വിശദാംശങ്ങൾ ഒത്തിരി കൂട്ടിച്ചേർക്കും പല്ലുകൾ എങ്ങനെ വെളുപ്പിപ്പാൻ ലേക്കുള്ള അത് തീർച്ചയായും തുനിയാതെ പാലിലും പല്ലുകളാണ് ലേക്ക് എന്നറിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു നേട്ടം ആണ് അർത്ഥത്തിൽ ആക്കും, അതിലേക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയും മികച്ച കാര്മേഘങ്ങള് അപ്രകാരം കാണും.