Tagged Posts "Kev ntxuav hniav"

Yooj yim, Txoj kev uas pheej yig yuav Brighten rau koj luag

Puas muaj ib txoj kev zoo mus hniav dawb luag? Tsis tag nrho cov qhov zoo los sis ua tau rau thoj. Qhov tsab xov xwm no yuav muab ib co hniav zoo zov thiab yooj yim.

Thawj kauj ruam mus whiter, cov hniav zog yog ib qhov zoo, kev ntxuav tu. Kev ntxuav hniav yuav tsum muaj lub sij, qhov twg koj teem sij hawm txhua txhua 6 lub hlis. Txawm li cas los, tsis tu ncua kev ntxuav los ntawm qho yooj yim uas overlook tab sis feem ntau yog kev pab los ntawm kev kho hniav feem ntau.

NTSIS! Tom qab koj zoo, ceev faj dab tsi, koj haus dej los yog noj. Lawv yuav ntxaum dej tsuas thiab xim ntxiv yooj yim uas yuav ua tau kom heev.

Laser ntxuav hniav dawb yog ib qhov zoo tshaj txoj kev uas yuav ua tau ceev. Tus no yuav yog qhov uas yuav muaj koj cov hniav revert rov qab rau lawv pib dawb li nws yuav. Tov es brushed ntawm koj cov hniav, ces cov ib laser yog ntaub thiaj li yuav qhib. Cov hniav yog instantly tsawg kawg yog tsib los sis rau ntxoov.

Nws tseem ceeb heev xws li tsis txhob ua kua txiv hmab txiv ntoo thiab zaub rau koj noj, pab kom koj cov hniav muaj zog thiab noj qab nyob zoo. Rog ua cov khoom noj uas ua rau kom muaj kab noj hniav muab lub sij hawm thiab yuav ua heev ntawm koj cov hniav. Tsis txhob muab tej yam khoom noj vim yog lawv dejnum rau cov kev kho mob ntawm koj cov hniav. Koj yuav tsum tau tsis txhob lossi snacking thaum aiming rau lub luag noj qab nyob zoo.

NTSIS! Tsis txhob haus uas tseg tau cov hniav yog hais tias koj nyob nraum nrhiav cov hniav dawb. Cov dej qab zib xws li coke, kas fes thiab dub ces.

Koj yuav tau ceev faj heev thaum uas noj los sis haus tom qab muaj ib tug hniav whitened. Whitened hniav yuav yooj yim nqus ntau yam xim los yog raug los ntawm cov khoom noj thiab haus. Txav deb ntawm tsaus nti los uas tseg tau tej khoom noj thiab dej haus tom qab koj twb muaj koj cov hniav muaj whitened lawm. Khov fij yog ib qho piv txwv txog tej yam uas yuav tsau rau hauv koj cov hniav thiab ua kom ib tug twg hloov xim.

Txhob haus los ntawm cov quav cab ib tug los pab koj cov hniav nyob dawb thiab kaj. Siv tus khaub ua rau nws kuj yuav tsis pom tias cov dej uas koj haus cov dej yuav tsuas koj cov hniav. Cov kua yuav bypass rau koj cov hniav thiab mus hauv koj lub caj pas.

NTSIS! Yuav muaj kev ntxuav hniav dawb kim, tiam sis tej zaum yuav pib tshuaj dawb rau hniav. Thaum no yog ib nyuag kim zog, Nws muab ib cov kev ntxuav hniav dawb zoo thiab sai dua lwm txoj kev.

Strips kom zoo rau cov hniav no nkag zaws thiab yuav tsum haum pheej yig. Cov strips ua hauj lwm yog tu deg tsuas los ntawm koj cov hniav thiab cov tshuaj tias lawv zoo. Ntxuav hniav dawb strips muaj coob tej chaw nyuam qhuav, vim lawv tsis tau muab soj ntsuam zoo.

Nws thiaj li tseem ceeb tias tav twg koj tau koj cov hniav whitened tseem, tom qab txhua pluas noj koj yuav tsum txhuam koj cov hniav. Cov khoom noj seem yuav ua tau kom cov kab mob loj hlob nyob rau ntawm koj cov hniav. Yog koj tsis pub koj cov hniav kom thiaj rov qab los, tus kab mob no yuav ua rau muaj teeb meem ntau, thiaj paub tseeb tias koj txhuam.

NTSIS! Thaum twg koj yuav tsum tau muaj luag dawb tam sim ntawd, koj yuav tau mus ntsib koj tus kws kho hniav kom sai. Tav twg koj sim muab tus hniav dawb luag, koj khiav txoj kev uas yuav ua rau mob mob tsis txhob ua ib txoj kev hloov.

Koj yuav tsum tau xyuam xim rau cov neeg mob uas tshuaj kho. Nws yuav mob heev thiab tej zaum yuav ib nyuag ntus ntev tiam sis nws tseem mob. Yog hais tias qhov no tshwm sim, xyuas kom koj ntsib ib tug kws kho hniav ua ntej koj yuav siv cov tshuaj dawb khoom. Nws yuav paub txog ib yam kev xaiv uas yuav tsis muaj feem xyuam rau koj qhov no rau koj cov hniav.

Haus luam yeeb thiab hniav tshuaj tsis ua hauj lwm ua ke. Yog hais tias koj xav kom cov hniav dawb zoo nkauj, koj yuav tsum tsis txhob haus luam yeeb. Thaum twg koj siv cov nyiaj hauv kev kho cov tshuaj dawb thiab txhob haus luam yeeb, Nws yog ib tug pov tseg nyiaj. Tag nrho cov uas ua hauj lwm kom zoo yuav ploj thaum uas koj haus luam yeeb.

NTSIS! Ua ntej cov hauv paus hniav ntxuav hniav dawb, tham nrog koj tus kws kho hniav. Yog koj paub tias koj yuav tsum tau loj ua hniav near yav tas, ncua koj cov hniav ntxuav hniav dawb cia kom txog thaum twg lub chaw ua hauj lwm tiav lawm.

Cia ib tug txhuam hniav siv tib stowed tas rau thaum koj noj khoom qab zib los yog lwm yam khoom qab zib. Cov khoom noj uas tej zaum yuav lo rau koj cov hniav yooj yim, thiab yuav tau ua kom lawv. Tom qab koj muaj enjoyed lub qab zib, noj ib pliag los yog ob tug txhuam koj cov hniav. Tshuaj txhuam hniav tsis ntxiv yog hais tias koj muab txhuam koj cov hniav thiab muab yaug kom zoo.

Txhuam ib tug hniav ntxuav hniav dawb cov tshuaj txhuam hniav uas muaj. Txawm hais tias cov tshuaj txhuam hniav yog tsis li hwj chim li lwm whiteners, lawv yuav tshem cov tsis ntev los no tsuas thiab tiv thaiv kom koj cov hniav txhob tsuas tshiab. Cov tshuaj txhuam hniav muaj ib me ntsis abrasive yog ua los ntawm cov silica uas yuav ua hauj lwm uas tsis ua kom cov txha hniav laus.

NTSIS! Nws tseem ceeb heev rau kev txhuam, zaws ntawm cov pos hniav, thiab siv hlua dig hniav ib hnub ob zaug kawg. Koj cov hniav yuav nyob twj ywm rau hniav dawb npaum li cas yog hais tias koj txhuam thiab siv hlua dig hniav txhua zaus koj muaj ib pluag mov lossis tsawg.

Yaug koj lub qhov ncauj thaum koj haus los yog haus. Koj cov hniav yuav nyob hniav dawb yog tias lub sij hawm lawv tu tom qab noj ua haus mas twb tsis muaj dab tsi. Qhov no yuav pab tau kom tsis txhob raug thiab muaj kab noj hniav.

Siv cov tshuaj dawb cwjmem hniav yuav pab tau koj zoo. Txawm li cas los, Nws tseem ceeb yuav tau ceev faj txog siv, vim lawv ua hauj lwm ib yam li bleach. Tau soj ntsuam zoo tshaj ntawm txoj kev no, koj yuav tsum thov nws pab thiab tsis overdoing nws.

NTSIS! Ib co tshuaj txhuam hniav tsis tas lawv hais lawv. Lawv yuav pab tau kom zoo, tiam sis yeej zoo siv tau nrog rau lwm cov tswv yim.

Koj yuav tau mus cuag tus kws kho hniav ua kom koj cov hniav ntxuav tsawg kawg yog ob zaug txhua xyoo. Nug qhov chaw ua hauj lwm los nug koj txog ib lub limtiam twg ua ntej koj lub sij hawm no nyob ze.

Koj tus kws kho hniav tham txog txoj kev uas zoo tshaj plaws kom zoo ua ntej koj muas dab tsi. Koj tus kws kho hniav yuav qhia rau koj yog dab tsi nyob rau ntawm koj cov hniav thiab ceeb toom koj txog tej kev phiv.

NTSIS! Lawv muaj kev siv hlua dig hniav mus rau hauv koj lub regimin. Xuas hlua dig hniav txhua hnub yuav pab kom koj lub qhov ncauj ntawm cov quav hniav, Nws yog ib qhov ua rau cov hniav heev.

Haus dej ntau yuav pab tau koj txog cov hniav hniav dawb. Muab dej yog ib txoj kev zoo los tiv thaiv kom txhob raug ntawm hnyuj hnyo. Ua nws tus cwj pwm haus cov dej uas koj noj thiab thaum noj mov.

Caw thiab dej qab yog koj tus yeeb ncuab rau hauv koj hu kom cov hniav dawb. Cov dej qab zib yuav tsuas los discolor koj cov hniav. Hloov lawv haus cov dej tsis muaj mob. Yog hais tias koj xav tau haus cov dej haus lawm, xyuas kom tseeb tias koj txhuam koj cov hniav sai li sai tau rau mitigate cov nyhuv staining.

NTSIS! Cov tawv ntoo ntawm cov walnut ntoo yuav siv tau los maj mam muab txhuam tseg tus raug rau koj cov hniav. Siv tawv ntoo no so yuav tshem no tsuas thiab cov daj heev pom feem ntau los ntawm kev siv luam yeeb haus tej dej haus.

Txiv hmab txiv ntoo thiab veggies nrog rau ib tug fibrous li qub tas li yuav siv tau los txhuam koj cov hniav lawm. Tej zaub mov uas yuav ua hauj lwm yog zaub cob pob, dib, carrots, thiab carrots. Txhob swish cov zaub mov yog nyob rau hauv koj lub qhov ncauj mus ntau qhov chaw them.

Txhaj ntxiv tej yam ua rau koj noj. Kuab, cov hniav yuav zaum yog rau cov as-ham rau tej khoom noj xws li cov kua mis nyeem qaub, mis nyuj thiab cheese. Cov zaub mov tseem kom tus txha hniav laus ntawm koj cov hniav, uas ua rau koj cov hniav tsis raug rau cov zaub mov thiab lwm yam uas ua rau kom heev. Qhov no txhais tau tias nrog rau tej khoom noj xws li no rau koj noj cov zaub mov yuav pab kom koj muaj lub luag kom hniav dawb.

NTSIS! Cov kev hauv tsev rau cov uas muab cov hniav hniav dawb yuav muaj ib sab pam–lawv tej thaum ua rau rhiab, o cov pos hniav uas yuav los ntshav. Tsis mus cuag nrog koj tus kws kho hniav yog hais tias koj muaj ib yam ntawm cov teeb meem txog hniav.

Cov kab mob yuav loj hlob nyob ib ncig ntawm koj lub qhov ncauj tom qab koj noj mov. Yog koj tsis pub koj cov hniav kom thiaj rov qab los, tus kab mob no yuav ua rau muaj teeb meem ntau, li ntawd, nco ntsoov txhuam lawv.

Tsis txhob haus tsaus nti thiab txiv hmab txiv ntoo kom muaj koj cov hniav dawb. Ib co dej qab zib, caw liab thiab kas fes, yuav cia raug rau koj cov hniav. Yog hais tias koj tsuas tsis zam cov dej qab zib, hlw ntawm quav cab ib tug los bypass cov nyhuv staining.

NTSIS! Mus zoo koj yuav cias txhuam lawv muab tshuaj peroxide thiab baking sis dej qab zib. Cov khoom xyaw yog ob qho no yog nyob rau hauv feem uas coj mus muag cov tshuaj txhuam hniav, tau nws yuav nyob rau hauv pantry nyob rau tom tsev.

Cov tshuaj no yuav ua tau raug sib sib zog nqus hauv koj cov hniav. Yog hais tias koj yuav tsum haus kasfes los sis tshuaj yej, koj yuav siv ib lub quav cab lawv haus, txhuam koj cov hniav tom qab xov koj khob, los txhuam cov hniav tam sim ntawd tom qab koj haus lawm. Haus tshuaj yej thiab kas fes, nrog rau kev haus luam yeeb, yog tus contributors mus rau discoloring tus neeg tus hniav uas puas loj.

Siv ib yam kev zoo, xws li cov kua ntoo vinegar. Qhov no yeej pom tias tshem tsuas thiab tua kab mob rau hauv ones qhov ncauj. Pab nrog kho tau zoo, npuav dej ib hnub nrog lub vinegar, thaum sawv ntxov yog preferable, ces ua raws li nws nrog ib tug hniav txhuam hniav.

NTSIS! Xaiv rau txoj kev txhuam hniav. Tham nrog koj tus kws kho hniav kom muab nws qhia rau dab txhuam hniav koj yuav tsum xaiv.

Lo hniav

Muaj cov lo hniav whiteners uas koj yuav tau nrhiav nraum zoov, txhob siv muas rau lawv, yog li txuag koj nyiaj. Cov tawv ntoo ntawm tsob ntoo walnut yog ib qho kev kho yav tom ntej siv kom zoo rau cov hniav. Kom kis tawv ntoo, yaug kom huv si thiab muab coj mus so koj cov hniav uas nws. Qhov no xwb es tshem cov quav hniav tsuas thiab cov.

NTSIS!

Koj yuav tsum paub tias tej kua tshuaj dawb tsuas zoo lo hniav. Yog hais tias koj muaj cov uas, zoo li yas hau hniav, ntsaws, uas los yog lwm yam kev ua hauj lwm rau pem hauv paus hniav, lawv yuav nyob tib xim. Tshuaj dawb rau hniav yuav ua rau kev ua hauj lwm uas twb tau lo tawm yig.

NTSIS!

Nrog koj orthodontist los yog tus kws kho hniav ua ntej yuav xaiv kom zoo. Yuav tsis tau pib ntxuav hniav dawb koj cov hniav yog hais tias koj tau ua tej teeb meem.

NTSIS!

Yog ib tus tibneeg haus luamyeeb hnov vim hais tias cov neeg daj tsuas yooj yim rau ntawm tus hniav. Nws yuav tsis yooj yim theej kom luag dawb yog hais tias koj haus luam yeeb. Yog hais tias koj xav haus luam yeeb, koj yuav tsum muab rov qab rau koj thiab koj cov hniav yuav pom.

NTSIS!

Siv ib kab ntxwv chais tus puab sab tshiav tsuas thiab ua kom koj cov hniav hniav dawb. Koj yuav tau muab qaug txiv kab ntxwv peels ces av bay nplooj los ua ib qho tshuaj txhuam hniav uas muaj ntxhiab. Nco ntsoov muab yaug koj lub qhov ncauj thaum tas txhuam hniav es tshem tag nrho cov ntxiv txiv hmab txiv ntoo qab zib.

NTSIS!

Txav deb ntawm kev yaug ncauj dawb lias raws li lawv muaj xim tso. Kev yaug ncauj uas muaj dyes ntxiv xim taus pliaj heev tshwm rau ntawm koj cov hniav.

NTSIS!

Kev txhuam hniav yog ib tug zoo tshaj plaws tiv. Koj yeej muab tau ib co tshuaj txhuam hniav uas lawv ua tau zoo. Muaj ntau ntau yam sib txawv, ces researching lawv yuav pab koj nrhiav tau tus uas ua haujlwm rau koj cov hniav.

NTSIS!

Sim kev txhim kho koj ua tsis taus pa kom tau tus hniav dawb luag. Kuaj koj ua pa ntawm licking ib feem ntawm koj txhais tes kom huv. Yog hais tias koj yuav hnov cov qaub ncaug, siv ib lub mint los sis cov tshuaj yaug qhov ncauj. Yog hais tias koj mus nrog cov tshuaj yaug qhov ncauj, xyuas kom meej tias yog haus cawv tsis pub kom txhob kom qhuav koj lub qhov ncauj.

NTSIS!

Cov hniav ntxuav hniav dawb

NTSIS!

Tshuaj dawb rau hniav sparks kuj yog ib qhov kev sib sab laj. Nws vam tias tom qab nyeem no tsab xov xwm tias koj yuav hnov ntau ntseeg kev siv tej lub tswv yim hais txog tshuaj dawb rau hniav yog. Siv cov ntaub ntawv no yam xyuam xim ua kom koj qhov hniav xim.

NTSIS!

Muab lub npe tuaj tawm tswv yim - koj xav li cas?
Muab lo ntawm kev zoo qhia txog cov hniav - Lub rau hli ntuj 5, 2016 thaum 12:56 AM

Pawg: Lub tsev nyob rau zoo rau cov hniav   Cim npe: , , , , , , , ,