ਚਿੱਟਾ ਦੰਦ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ. ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ whitest ਦੰਦ ਸੰਭਵ ਦੱਸੇਗਾ.

ਤੰਬਾਕੂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਵਾਈਨ. ਇਹ ਦੇ ਹਰ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ discolor ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜ ਇਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਰਸ਼ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੁਰਸ਼ ਦੇ roughness ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ.

TIP! ਅਜਿਹੇ ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੰਦ discolor ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਨਿਯਮਿਤ ਦਾਗੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ.

ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਜ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਦੰਦ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਦਾਗ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਸਾਫ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਕਾਫੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇਦਾਗ-ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ.

TIP! ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦ whitener ਤੌਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਤੋ. ਕੁਦਰਤੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤ ਬਿਨਾ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਚਿਟ੍ਟੇ ਦੰਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ. ਉਤਪਾਦ ਵਰਤ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਣ. ਉਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

TIP! ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘਰ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਸ ਕਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਮ ਸਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਚਿੜ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ.

ਫਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦ whiteners ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਪੀਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Mouthwash ਆਪਣੇ ਸਾਹ freshens ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Gingivitis ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮਾਰ; ਪਰ, mouthwash ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਦੰਦ discolor ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ ਇੱਕ mouthwash ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਠੋਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ.

TIP! ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ whitener ਤੌਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ.

ਨਿਯਮਤ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਮਹਿੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗਣ ਬਚੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਪੇਸਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ porous ਸਤਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ. ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ.

TIP! ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਉਤਪਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਟਾ ਦੰਦ ਦੰਦ ਪਰਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਰਨ ਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਮ ਅਤੇ ਵੀ ਨਾੜੀ.

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਰਹਿਣ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦ ਸਫਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਇਹ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ whitens. ਵਾਰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਡਿਡ ਦੌਰ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਘਟਾ ਧੱਬੇ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ.

TIP! ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ whiteners ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਹੋਈਦਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ smile.

ਬਚੋ ਦੰਦ-ਦਾਗੀ ਪੀਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਦੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫੀ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗੀ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,, ਆਪਣੇ ਪੇਅ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ.

ਜੇ ਇਲਾਜ ਦਰਦ ਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਰੋਕੋ. ਚਿੱਟਾ ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ whitener ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੰਦ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

TIP! ਚੇਜ਼ ਪੀਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਤਰਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦ (ਕਾਫੀ, ਚਾਹ, ਪੌਪ, ਆਦਿ.

ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਜ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ. Crunchy ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਘਸਾਉਣ ਉੱਤਮ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼.

ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ. ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੌਰ ਅੱਠ ਸ਼ੇਡ whiter ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

TIP! Dentist ਦੌਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਸਫਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਇਲਾਜ ਵਰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਰੋਕੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ unsightly ਦਾਗੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਿਚੱਟੇਕਰਨ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ.

TIP! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੋਵੋਗੇ. ਆਪਣੇ ਹਥੇਲੀ licking (ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ!) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜ ਨਾ.

ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ smile.Food ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ discolor ਜ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਦਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਦਰੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦ-ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ.

ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਮੀਟਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਫਲੌਿਸੰਗ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਖ਼ਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੌਿਸੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; FLOSS ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਭੋਜਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ FLOSS ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ nasty ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

TIP! ਕਾਫੀ ਬਚੋ, ਚਾਹ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨੇਰੇ ਰੰਗ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ whitest ਰੱਖਣ ਲਈ. ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ discolored ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਫ ਪੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ.

ਪੀਣ 'ਤੇ ਕੱਟਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੋਡਾ ਪੌਪ ਜ ਮੈਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੇਦਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਦੇ ਘੱਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ, ਪਰ, ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦੰਦ ਤੇਦਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ.

TIP! ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Walnut ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਸੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਦੰਦ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਕੇ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਸੇਵਨ. ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਪਰਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਦਰੰਗ ਨੂੰ ਸੀਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਣ.

TIP! ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਚਿਟ੍ਟੇ ਕਰਨ ਪੇਸਟ. ਦੋਨੋ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਟੂਥ ਚਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ.

ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਟੈਕਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕ੍ਰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਟ. ਭੋਜਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੇਬ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਗਾਜਰ. crunchy ਭੋਜਨ ਅੱਪ ਚਬਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਵਰਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸਿਗਾਰ ਜ ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋਨੋ ਦੰਦ ਦੀ ਇੱਕ discoloration ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ. ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੰਦ ਪੀਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ. ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

TIP!

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਸੀ. ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚਿਟ੍ਟੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ. ਇਸ ਲੇਖ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ੁਝਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਦੇਵੇਗਾ.

TIP!