Terma dan syarat

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus untuk melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubungan laman web kami ini dengan anda berhubung dengan laman web ini.

Istilah ini laman web kami atau 'kami’ atau 'kami’ merujuk kepada pemilik laman web itu. Istilah 'anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami. Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut penggunaan:

  • Kandungan dalam laman web ini adalah untuk maklumat am anda dan penggunaan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Kita bersama tidak mana-mana pihak ketiga menyediakan sebarang jaminan atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, lengkapnya atau kesesuaian maklumat dan bahan yang didapati atau yang ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan-bahan itu boleh mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata tidak termasuk liabiliti bagi apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan setakat sepenuhnya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan-bahan di laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri, yang mana kami tidak bertanggungjawab ke atas. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.
  • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, rekaan, susun atur, melihat, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada mengikut notis hak cipta, yang membentuk sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat.
  • Semua tanda dagangan diterbitkan semula dalam laman web ini, yang tidak adalah kepunyaan, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.
  • Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh membawa kepada tuntutan untuk kerosakan dan / atau menjadi satu kesalahan jenayah.
  • Dari masa ke semasa laman web ini juga mungkin termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberi maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kita menyokong laman web(s). Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web yang berkaitan(s).
  • Anda tidak boleh membuat pautan ke laman web ini dari laman web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu laman web kami ini.