Penafian

Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini diberikan oleh laman web kami dan semasa kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web bagi apa-apa maksud. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam apa keadaan pun kita bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian tidak langsung atau berbangkit atau kerosakan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang berbangkit daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini anda mampu untuk pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan laman web kami. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan tapak. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan dalam mereka.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, laman web kami tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web yang tidak disediakan buat sementara waktu disebabkan isu-isu teknikal di luar kawalan kami.