swyddi tagio "Smile Dazzle"

Gwneud Eich Smile syfrdanu Gyda hyn Awgrymiadau

Gall cael eich dannedd yn cymryd llawer o arian ac amser yn cymryd llawer o. Mae llawer o ddulliau a thechnoleg ar gyfer prynu heddiw i whiten dannedd a all amrywio o bob meddyginiaethau naturiol i'r diweddaraf iawn yn erthygl technology.This yn dangos y un i ddarllen os ydych am awgrymiadau profedig dannedd-whitening sy'n gweithio'n gyflym ac yn effeithiol.

Ar gyfer y canlyniadau cyflymaf, geisio gwasanaethau whitening proffesiynol. Gallant fod yn cymryd ymweliad byr ychydig, a bydd y canlyniadau dramatig yn para yn hir parhaol. Mae'r whitening dannedd cymysgeddau sy'n eich deintyddion yn cael mynediad at yn llawer mwy effeithiol na'r hyn gallwch ddod o hyd yn eich siop cyffuriau lleol.

AWGRYM! Cynnal wynnach, dannedd glanach, cleanings deintyddol rheolaidd yn rhaid. Gwnewch yn siwr i gadw i fyny gyda eich apwyntiadau chwe mis drwy amserlennu ddigon o amser o flaen llaw.

Mae ychydig o ymweliadau deintyddol at eich dannedd wynnach. Gall Deintyddion defnyddio whitening gweithdrefnau dannedd na ellir eu prynu dros y cownter.

Gallwch ddefnyddio mefus i whiten eich dannedd. Gall y gwneuthuriad organig i fyny o fefus yn helpu i whiten eich dannedd heb gemegau garw. mefus piwrî i wneud past dannedd cartref, neu rhwbio fefus ffres yn uniongyrchol ar eich dannedd.

AWGRYM! bwydydd amrwd, yn enwedig ffrwythau a llysiau gadw eich dannedd yn iach. Wedi'u prosesu a bwydydd afiach nid yn unig yn droi eich dannedd melyn, ond hefyd yn gallu achosi cheudyllau.

Lemonau ac orennau yn rhoi i chi fitamin C, ond mae ganddynt hefyd dannedd whitening-properties.Rub y tu mewn i'r croen yn erbyn eich dannedd am effaith whitening gynnil. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o halen at y pilio i wella'r canlyniadau gweladwy y bydd y dull hwn yn cyflwyno.

Defnyddiwch y cyfarwyddiadau cynnwys gyda chynhyrchion whitening. Yn hytrach, gall achosi gwm a'r genau llid, a hyd yn oed achosi niwed deintyddol enfawr. Defnyddiwch dannedd whitening cynnyrch yn union a dim ond yn unol â'r cyfarwyddyd ar y pecyn.

AWGRYM! Mae sylwedd naturiol syml ond effeithiol yw soda pobi. Gymysgu â dŵr, gall helpu whiten eich dannedd.

Y peth pwysig cyntaf wrth geisio cadw eich dannedd yn cael cleanings deintyddol priodol. Cael eich dannedd glanhau bob chwe mis ac yn gwneud eich apwyntiad yn y dyfodol tra yn y swyddfa ar gyfer eich glanhau cyfredol.

Y peth gorau y gallwch ei wneud i gael gwên wynnach yw ymweld â'ch deintydd am cleanings yn rheolaidd. Fel mater o drefn atodlen cleanings hyn ddwy waith bob blwyddyn. Pan fydd eich wneud gyda glanhau, sefydlu eich apwyntiad canlynol fel nad ydych yn anghofio. Cael eich swyddfa i roi nodyn atgoffa dros y ffôn i chi.

AWGRYM! Dannedd whitening past dannedd yn wirioneddol nid llawer wahanol bast dannedd yn rheolaidd. Nid yw'n wir yn y syniad gorau i gwastraffu arian ar gynhyrchion na fydd yn gwneud llawer o wahaniaeth.

Bwytewch fwydydd iach; bwydydd amrwd fel ffrwythau yn enghreifftiau perffaith. Cadwch yn glir o mathau hyn o fwyd i sicrhau bod eich dannedd yn dannedd iach. Dylech hefyd osgoi byrbrydau wrth anelu at gwên neis.

Yfed drwy welltyn yw un o'r nifer o driciau bach a all helpu i gynnal dannedd wynnach. Os ydych yn defnyddio gwelltyn, yr hylif yn llai tebygol o ddod i gysylltiad â'r arwyneb eich dannedd. Bydd yr hylif ffordd osgoi eich dannedd ac yn mynd i lawr eich gwddf.

AWGRYM! Er mwyn cyflawni a chynnal dannedd gwyn, brwsio a fflos eich dannedd bob dydd yn ddi-ffael. Os byddwch yn gwneud hyn, bydd yn cael gwared ar y cronni plac sy'n achosi discoloration dannedd.

Mae'n ffaith wedi'i ddogfennu'n dda fod mwg sigaréts a gynhyrchir gan ysmygu sigaréts discolors eich dannedd bob tro y byddwch yn anadlu.

Mae cael whitening wneud gan eich deintydd wir yn dibynnu ar ba mor gyflym rydych ei angen canlyniadau, a pha mor ofnadwy eich dannedd wedi'u staenio. Er y bydd hyn yn fwy drud, efallai y byddwch yn darfod i fyny ag gyflymach, Efallai y canlyniadau yn fwy trawiadol nag a gewch drwy dechnegau whitening eraill.

AWGRYM! connoisseurs gwin coch, yn enwedig y rhai sydd yn imbibe rheolaidd, yn tueddu i fod liwiau dannedd. Mae'r lliw gwin coch yn cael ei amsugno i mewn enamel y dannedd sy'n eu gwneud yn dywyllach.

yn syndod nad oes angen similar.You past dannedd rheolaidd a whitening pastau dannedd i dreulio cynnyrch nad yw'n newid y gwynder yn eich dannedd. Ni fyddwch yn gwastraffu eich amser ac arian allan fod yn rhoi budd-dal i chi.

Os ydych yn ysmygu, yna mae'n rhaid i chi roi'r gorau i gael unrhyw siawns o whitening eich dannedd. Mae gweithdrefn whitening proffesiynol yn costio swm sylweddol o arian. Os oes gennych chi gweithdrefn o'r fath ei wneud, ac yna yn goleuo sigarét, rydych wedi taflu arian i ffwrdd. Bydd y whitening yn cael ei wrthdroi yn gyflym gan y ysmygu.

AWGRYM! Mae'n bwysig i frwsio, tylino gwm, ac fflos ddwywaith y dydd o leiaf. Brwsio a flossing yn dilyn pob byrbrydau a phrydau bwyd yn gallu helpu eich dannedd yn aros gwyn.

Brwsio'ch dannedd dde ar ôl bwyta yn rhan bwysig o eu cadw rhag discoloring. Mae hyn yn bendant yn wir pan ddaw i goffi.

Gofynnwch i'ch deintydd am gel whitening y byddwch yn eu defnyddio gartref i fywiogi eich gwên. Mae'r dull hwn yn golygu y deintydd yr amod eich gyda hambwrdd ceg y byddwch yn llenwi â gel a gwneud cais i'ch dannedd am swm penodol o amser bob nos am sawl wythnos. Mae'n dweud y gall y dechneg hon whiten eich gwên hyd at wyth lliwiau disglair.

AWGRYM! Os ydych yn feichiog ar hyn o bryd, ymatal rhag defnyddio unrhyw fath o gynhyrchion whitening dannedd! Mae'r cynhyrchion hyn’ Gall cynhwysion fod yn niweidiol i'ch plentyn sy'n tyfu. past dannedd whitening fel arfer yn iawn i'w defnyddio yn ystod beichiogrwydd, ond gofynnwch i'ch meddyg neu ddeintydd i fod yn sicr.

Un o'r ffyrdd gorau i sicrhau eich dannedd yn erbyn cael apwyntiadau rheolaidd i ymweld â'r deintydd i'w glanhau.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio cegolch sy'n arbenigo mewn whitening. Gall gymryd misoedd i gael canlyniadau. Mae'r rhain yn cynnwys cegolch cemegyn whitening enw hydrogen perocsid. Mae'n hawdd iawn i'w defnyddio. Yn syml rinsiwch gyda ddwywaith y dydd am tua hanner munud cyn i chi frwsio eich dannedd.

AWGRYM! Flossing yn bwysig. Flossing yn helpu i gael gwared ar blac, sy'n gallu achosi liwiau eich dannedd.

Bwyta afalau yn ffordd wych o roi rhith o fod yn wynnach nag ydynt mewn gwirionedd eich dannedd. bwydydd a llysiau crensiog cael ansawdd sgraffiniol all eich helpu i lanhau eich dannedd heb orfod llawer o ddifrod ar eich enamel.

Whiten eich dannedd y ffordd hen-ffasiwn gan eu rhwbio gyda rhisgl coeden cnau Ffrengig. Rhwbio hwn ar eich dannedd yn eu glanhau ac yn eu gwneud yn wynnach drylwyr. Byddwch yn siwr i olchi eich ceg allan wrth ddefnyddio rhisgl, ac yna brwsh.

AWGRYM! Bwyta symiau mwy o fwydydd llaeth. Bwydydd fel llaeth, caws a iogwrt i gyd yn cael fwynau a all helpu i roi i chi y cryf, dannedd deniadol yr ydych yn dymuno.

Gallwch wneud cais hydrogen perocsid i whiten eich dannedd. Gallwch wneud hyn yn syml drwy drochi yn washcloth neu unrhyw ddeunydd cotwm drochi mewn i'r ateb. Rhwbiwch y lliain gwlyb dros y meysydd eich dannedd ar ôl i chi dampened ei. Bydd y perocsid yn gweithio i ysgafnhau staeniau a brethyn yn eu helpu codi.

Defnyddiwch y dail llawryf a peels oren i wneud bowdwr mân. Ychwanegu dŵr at powdr hwn a brwsh gyda chymysgedd hwn. Yn ogystal â dannedd whitening, bydd hyn yn helpu i atal clefyd y deintgig a cheudyllau.

AWGRYM! Gall y rhisgl o goeden cnau Ffrengig yn cael ei ddefnyddio fel whitener dannedd. Bydd Rhwbio y rhisgl ar draws y arwynebau deintyddol ei alluogi i godi staeniau a ffilm yellowish o'ch dannedd.

Os lliw eich dannedd yn eich poeni, ymgynghori â'ch deintydd ar gyfer opsiynau. Mae rhai pobl yn meddwl whitening dannedd yn gwario gwastraffus, ond os gael dannedd oddi ar y lliw yn dechrau effeithio ar sut ydych yn byw eich bywyd, efallai y bydd yn werth y drafferth oherwydd gallai adeiladu eich hunan-hyder.

Cyn i chi geisio dannedd whitening ar eich pen eich hun, bob amser yn gwneud yn siwr i ymgynghori â'ch deintydd yn gyntaf. Weithiau gall dannedd lliw fod yn sefydlog drwy fabwysiadu hylendid gwell. Gofynnwch i'ch deintydd am y posibilrwydd o ddefnyddio cynnyrch whitening. Gall eich deintydd eich cynghori ynghylch a yw eich ceg yn y cyflwr i ddechrau defnyddio'r mathau hyn o gynhyrchion. Bydd ceudodau neu glefyd y deintgig ond yn dod yn waeth os ydych yn defnyddio dannedd whitening cynnyrch arnynt.

AWGRYM! Mae angen i chi osgoi coffi a the os ydych chi am gadw eich gwên gwyn. Yfed Gall gormod, dros amser, achosi staenio sylweddol.

Os ydych chi eisiau dannedd wynnach, cymhwyso cot o Vaseline at eich dannedd. Efallai na fydd yn cael blas ffafriol, ond bydd yn darparu rhwystr amddiffynnol rhwng eich dannedd a staeniau am sawl awr.

Ar ôl i chi ei fwyta, chnoi gwm rhywfaint i helpu whiten a glanhau eich dannedd. Mae rhai deintgig cnoi yn arbennig cynhyrchu i whiten dannedd, a hefyd i'w cadw'n gwyn. Mae'r deintgig yn cynnwys cynhwysion staen-ymladd a fydd yn cadw eich dannedd pefriog. gwm cnoi hefyd yn cynhyrchu poer naturiol a fydd yn helpu golchi unrhyw ronynnau bwyd o'ch dannedd.

AWGRYM!

dannedd melyn yn arwydd hawdd amlwg rhywun sy'n ysmygu. Gall fod yn eithaf anodd i gadw dannedd gwên gwyn os ydych yn ysmygu. Os oes rhaid i ysmygu, dylech yn sicr yn lleihau faint yr ydych yn ysmygu i fod o fudd i'ch iechyd a'ch gwên.

AWGRYM!

Gofynnwch i'ch deintydd os gall roi gel gallwch eu defnyddio yn y pecyn whitening cartref. Gall y dull hwn whiten eich dannedd gan hyd at wyth o arlliwiau llachar.

AWGRYM!

Deintyddol rheolaidd

AWGRYM!

Os ydych chi am eich dannedd fod yn wynnach, dylech gael apwyntiadau glanhau deintyddol rheolaidd. cleanings deintyddol rheolaidd yn ymhlith y dulliau mwyaf effeithiol y gallwch ei gynnwys yn eich dannedd whitening regimen. Mae angen i chi ymweld â'ch deintydd o leiaf dau gwaith y flwyddyn.

AWGRYM!

geliau Whitening ar gael i whiten eich dannedd wynnach. Gallwch brynu geliau hyn ar siopau cyffuriau ac maent yn rhatach na chael eich dannedd whitened gan ddeintydd. Os yw eich dannedd yn edrych yn afiach neu afliwiedig iawn, dylech fynd at y deintydd yn gyntaf.

AWGRYM!

Brwsiwch eich dannedd ar dihuno, a chyn gynted ag y byddwch eisiau mynd i'r gwely i weld eich dannedd yn cael wynnach.

AWGRYM!

Gall cegolch mewn gwirionedd yn hyrwyddo'r discoloration eich dannedd discoloration.Ask eich deintydd ai peidio gennych ddannedd sy'n gallu gwrthsefyll effeithiau defnyddio cegolch.

AWGRYM!

Hydrogen perocsid

AWGRYM!

Nid yw hydrogen perocsid yn ffordd ddiogel i whiten dannedd. Mae'n ddiogel ac yn gallu mewn gwirionedd yn gadael eich dannedd i ddod yn afliwiedig bellach. Dylech osgoi pob cynnyrch sydd â hydrogen perocsid os nad yw eich dannedd yn ddigon iach.

AWGRYM!

Argymhellir yn gryf eich bod wedi eich dannedd whitened cyn cael Bydd gwifren braces.You yn ecstatig pan fyddwch yn gweld eich gwên newydd gan ei fod yn gwenu sythach a gwell!

AWGRYM!

Gall Deintyddion yn defnyddio sylweddau cannu proffesiynol ynghyd â goleuadau arbennig y gellir whiten dannedd cymaint ag 15 arlliwiau yn gyflym iawn. Bydd y math hwn o weithdrefn fel arfer yn costio tua bum cant o ddoleri sesiwn.

AWGRYM!

Os yw eich dannedd yn gyson yn edrych yn ddiflas neu felyn, ystyried a allai eich hoff ddiodydd fod ar fai. yn hysbys gwin coch a choffi i staenio dannedd. Defnyddiwch gwellt wrth yfed diodydd hyn i gyfyngu ar amser cyswllt gyda cyswllt dannedd.

AWGRYM!

Gwnewch eich past dannedd mefus hun ar gyfer brwsio dannedd. Mefus yn cael effaith whitening ar eich dannedd. I gymysgu i fyny rhywfaint past i chi eich hun, cyfuno dŵr (1/4 cwpan), soda pobi (1/2 cwpan) a thri mefus sydd wedi cael eu stwnsio.

AWGRYM!

Dannedd afliwiedig

AWGRYM!

Gallwch wneud eich dannedd gael ymddangosiad wynnach drwy wisgo'r lliw minlliw cysgod priodol. Bydd minlliw coch llachar yn achosi dannedd afliwiedig oherwydd byddant yn tueddu i edrych yn dywyllach. Mae'r lliwiau gorau ar gyfer dannedd afliwiedig yn pinc neu arlliwiau noethlymun.

AWGRYM!

Cael y dannedd gwyn yr ydych am fod yn ddrud ac yn dipyn o drafferth. Mae yna nifer o ddulliau ar gael i gynorthwyo yn eich ymdrech o gael dannedd wynnach. Gwneud cais y cynghorion a nodir yma, er mwyn i chi whiten eich dannedd heb gael y broses ei wneud yn broffesiynol yn y deintydd.

AWGRYM!

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 12:44 AM

categorïau: Whiten Awgrymiadau Dannedd   Tagiau: , , , ,