Dileu Dyna Melyn Grin A Get A Smile Gwyn Bright

A oes ffordd i gallwch ei wneud i whiten eich dannedd yn ddiogel? Nid yw pob un o'r gorau neu'r gellir ymddiried. Mae'r erthygl hon yn trafod dulliau profedig ar gyfer dannedd diogel gyda gofal a rhwyddineb.

Os byddwch yn cael eich hun yn dioddef o sensitifrwydd gwm o stribedi dwy awr, dylech geisio cael gwared ar y stribedi ar ôl 30 cofnodion yn lle hynny. Er ei bod yn angenrheidiol i wneud cais i'r stribedi dau gwaith y dydd am 30 munud dros gyfnod o bythefnos, nid ydynt mor debygol o achosi sensitifrwydd gwm.

AWGRYM! Gall eich deintydd wneud dannedd whitening gyda laser. Gall hyn fod y ffordd gyflymaf i gael eich dannedd yn dychwelyd yn ôl i'w lliw gwyn gychwynnol.

Mae hyn yn gofyn i chi ymweld â'ch deintydd ac eich canlyniadau heb eu hail. Gall Deintyddion gynnig dulliau i whiten eich dannedd a fyddai'n rhy beryglus i bobl leyg ei defnyddio yn y siop.

Cynnal dannedd gwyn, dylech gael cleanings proffesiynol rheolaidd a wneir. Drefnu ymweliad â'r deintydd bob chwe mis, yn ddelfrydol gwneud eich apwyntiad nesaf tra eich bod yno ar gyfer pob glanhau. Dylech geisio cadw apwyntiad hwn ers y rhan fwyaf o yswiriant yn cwmpasu weithdrefn hon.

AWGRYM! Byddwch yn ofalus wrth fwyta neu yfed ar ôl i chi whiten eich dannedd. dannedd whitened yn fwy agored i staeniau.

Laser dannedd whitening yn un o'r opsiynau gorau pan ddaw i gwynnu'r eich cynigion deintydd. Mae hyn yn fwy na thebyg y cysgod oeddent yn wreiddiol yn un ymweliad cyflym. Mae asiant cannu ei gymhwyso i'r dannedd, ac yna maent yn cael eu saethu gyda laser at activate. Mae'r dannedd yn syth gan bump neu chwech o arlliwiau.

Efallai y byddwch yn datblygu sensitifrwydd i rai dannedd whitening cynnyrch. Er y gallai fod yn amod dros dro, gall fod yn dal yn brifo. Os ydych yn dioddef poen hwn, rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cynnyrch a gweld deintydd cyn gynted ag y gallwch. Eich deintydd yn gallu cynnig cynnyrch neu atebion i helpu i whiten eich dannedd mewn modd di-boen wahanol.

AWGRYM! Ychwanegu soda pobi at eich dannedd brwsio trefn. soda Bancio yw'r ffordd orau i whiten eich dannedd yn effeithiol ac yn naturiol.

Mae'r cemegau yn yr holl o'r cynhyrchion hyn staen yn fwy parhaol gan bondio at eich dannedd. Yr effaith sgraffiniol yn dileu'r brwsys bys yn yr hyn sy'n gwneud yn siŵr bod eich dannedd yn lân.

Mefus yn driniaeth naturiol gwych ar gyfer dannedd staenio. Mae'r dull hwn wedi cael ei brofi i weithio. Credwch neu beidio, Gall rhwbio mefus torri ar eich dannedd yn eu whiten. Gadewch gweddill aeron am tua phum munud ar eich dannedd i gael y canlyniadau gorau posibl y driniaeth.

AWGRYM! Os ydych yn defnyddio unrhyw gynhyrchion dannedd whitening-, stopio ar unwaith os bydd unrhyw llid yn datblygu. Gallai'r sensitifrwydd yn arwydd eich bod yn niweidio eich dannedd.

Rydych yn wir dylai fynd at y deintydd cyn whitening eich dannedd os oes gennych ceudodau heb ei drin neu yn dioddef o glefyd y deintgig. Mae'n rhaid i chi gymryd gofal ychwanegol wrth whitening eich dannedd. Bydd eich deintydd yn gallu dweud eich bod yn dod o hyd i'r strategaeth sydd yn y mwyaf effeithiol a diogel i chi wneud hynny.

Efallai y byddwch am gael proffesiynol whiten eich dannedd os ydych yn chwilio am ganlyniadau cyflym neu os oes gennych staenio drwg iawn. Mae'r dull hwn yn costio ychydig yn fwy, ond gall whiten eich dannedd yn well a gall fod yn gyflymach na dulliau whitening eraill.

AWGRYM! Os ydych yn ysmygu, yna y peth cyntaf y dylech ei wneud yw rhoi'r gorau i ysmygu. Os ydych yn ysmygu, whiten eich dannedd, ac yna parhau i oleuo, yr ydych yn ei fflysio i ffwrdd eich arian.

Stribedi sy'n whiten dannedd yn rhad ac yn fforddiadwy iawn. Mae'r stribedi yn cael eu gosod ar eich dannedd. Mwynhaodd stribedi whitening ymchwydd byr mewn poblogrwydd, oherwydd llai na pherffaith canlyniadau.

Os oes rhaid i chi yfed diodydd sy'n gallu achosi staenio, eu dilyn i fyny gyda dŵr. Gall hyn rwystro eich dannedd rhag cael staenio. Dewis arall yw i yfed y rhain trwy welltyn, neu ddefnyddio llaeth heb ei sgim gyda'ch choffi.

AWGRYM! Ar ôl whitening eich dannedd, berthnasol Vaseline i atgoffa chi i gadw gwenu. Er efallai na fydd yr opsiwn mwyaf blasus, bydd y jeli petrolatum yn ffurfio amddiffynnol, cotio dros dro a fydd yn atal staenio.

10 Cofnodion

Dylech osgoi oddi ar y silff cegolch, yn enwedig os oes ei lliw ychwanegir. Gall cegolch mewn gwirionedd yn achosi eich dannedd i ddod yn fwy afliwiedig. hefyd, mae llawer ohonynt yn cael alcohol fel cynhwysyn sy'n gallu gwneud eich tafod a deintgig sensitif, yn ogystal â mynd i mewn i'ch llif gwaed.

AWGRYM! Byddwch yn fwy hyderus ynghylch eich gwên os ydych yn fwy hyderus ynghylch eich anadl. Lyfu gefn eich llaw glân i benderfynu os oes gennych anadl ddrwg.

olew cnau coco organig yn asiant whitening i'ch dannedd. am ddim ond 10 munud y dydd, ceisiwch rinsio gyda olew cnau coco am o leiaf 10 munud bob dydd. Ar ôl tua 10 cofnodion, rinsiwch eich ceg allan a brwsh gymaint ag arfer. Byddwch yn debygol o weld canlyniadau ar ôl ychydig ddyddiau.

Gwybod beth yw eich dannedd whitening dull yn mynd i wneud i chi. Os oes gennych delfrydau afrealistig am y cynhyrchion rydych yn ei ddefnyddio, Efallai chi ddirwyn i ben siomedig â gwynder eich dannedd. Ystyriwch y ffactorau sy'n ymwneud, fel eich oedran, ac i ba raddau y staeniau a discolorations ar eich dannedd. Gofynnwch i'ch deintydd beth i'w ddisgwyl.

AWGRYM! Gall gnoi persli neu cilantro ffres yn eich helpu i fywiogi eich gwên. Mae'r rhain berlysiau naturiol cynnwys eiddo sy'n gallu helpu i niwtraleiddio bacteria staen-achosi.

Brwsio'ch dannedd ar ôl bwyta yn rhan bwysig o gadw eu llachar ac yn sgleiniog. Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi'n yfed coffi.

Gall gronynnau bwyd tywyll yn achosi eich ceg i staenio dros amser. Ceisiwch osgoi staeniau hyn drwy cnoi gwm di-siwgr ar ôl prydau bwyd. Bydd hyn yn disodli unrhyw ronynnau bwyd ac yn eu cadw rhag staenio eich dannedd.

AWGRYM! Cynnwys flossing rheolaidd yn eich trefn ddyddiol. Gall hyn helpu i gael gwared ar eich plac sy'n gallu discolor dannedd.

Mefus yn ffordd hawdd i fywiogi naturiol eich dannedd yn ymddangos yn wynnach. Gall Mefus wedi dangos canlyniadau fel effaith gadarnhaol iawn ar eich whitening rwymedi dannedd. Gadewch i'r mefus i aros ar eich dannedd o leiaf pum munud ar gyfer canlyniadau gorau.

Os ydych chi am eich dannedd fod yn wynnach, peidiwch â bwyta orennau neu ffrwythau sitrws eraill. Hefyd ceisiwch yfed eu sudd. Bydd y asidau yn y bwydydd hyn yn bwyta i ffwrdd yn eich dannedd. hefyd, mae wedi cael ei brofi bod y math hwn o ffrwythau a sudd yn cynyddu'r cyfle i adlif asid os fwyta cyn mynd i'r gwely, sydd yn ei dro hefyd yn effeithio ar eich gwên. felly, ceisio osgoi bwydydd a sudd hyn yn y nos yn enwedig.

AWGRYM! Cynnwys mwy o gynnyrch llaeth yn eich deiet. Strong, Gall dannedd iach yn cael ei briodoli i'r maetholion mewn bwydydd fel iogwrt, llaeth a chaws.

Gallwch gael concoction whitening yn y cartref gyda perocsid a soda pobi. Defnyddiwch y cymysgedd hwn i frwsio eich dannedd am hyd at ddeng munud wedi mynd heibio. Byddwch yn ofalus pa mor galed rydych yn brwsio, gan y gallai achosi llid y deintgig.

Dull syml ar gyfer dannedd wynnach yw i gymysgu halen bwrdd gyda sudd lemwn. Cadwch y gymysgedd mewn unrhyw cynhwysydd wedi'i selio, fel y gallwch ei ddefnyddio yn aml a bydd yn anaml difetha.

AWGRYM! Gall yfed trwy welltyn helpu i atal staeniau dannedd. Trwy yfed trwy welltyn, byddwch yn lleihau'r amser y mae eich dannedd yn agored i hylif.

Bydd bacteria dyfu o amgylch eich ceg ar ôl i chi ei fwyta. Os nad yw eich dannedd yn cael eu glanhau, efallai y bydd y bacteria yn achosi llawer o broblemau, felly cofiwch i frwsio nhw.

Cymerwch y dail llawryf sych a pilio oren sych ac yn eu malu i mewn i bowdwr. Ychwanegwch sblash o ddwr tap at y powdwr, a bydd yn syth yn gwneud bast dannedd dannedd naturiol whitening. Mae hyn wedi cael ei ganfod hefyd yn atal materion eraill sy'n ymwneud â eich dannedd.

AWGRYM! Gall ffrwythau yn cael ei ddefnyddio fel mawr, naturiol, ffordd ddiogel i whiten dannedd. Mefus yn gweithio'n arbennig o dda ar gyfer y diben hwn.

Os na fydd y hambyrddau yn ateb eich dannedd yn dda, Gall cemegau o'r gel whitening dryddiferu allan gan arwain at llid y deintgig.

Bydd rhai meddyginiaethau naturiol yn helpu dannedd whiten, megis finegr seidr afal. Mae'n hysbys i lanhau eich dannedd a chael gwared ar staeniau tra'n tynnu bacteria yn eich ceg. Rhowch gynnig ar garglo finegr am unwaith y dydd cyn i chi frwsio eich dannedd.

AWGRYM!

Bydd eich gwên yn edrych mwy disglair. Rhowch gynnig ar ddefnyddio lliw gwefusau gyda lipstick sy'n edrych las sy'n seiliedig ar neu ddefnyddio sglein gwefus. Lliwiau sy'n cael eu coch glas-phigau neu aeron yn helpu eich dannedd yn ymddangos yn wynnach. Cadwch yn glir o gynhyrchion gwefusau Matte gan y gallant achosi eich dannedd.

AWGRYM!

Dŵr yfed ar ôl yfed diodydd sy'n staenio dannedd gall gadw eich dannedd. Mae rinsiwch dwr yn atal y staen gan achosi diod gan setting.You Gall hefyd yfed trwy welltyn.

AWGRYM!

Gwnewch yn sicr eich bod yn brwsio, Floss, a defnyddio tylino gwm o leiaf ddwywaith y dydd. Y ffordd fwyaf gorau posibl i sicrhau bod eich dannedd yw i frwsio ac fflos bob tro y byddwch yn bwyta nac yfed unrhyw beth. Fel hyn, gallwch fod yn sicr i gael gwared ar falurion bwyd a plac a allai yn y pen draw staenio eich dannedd.

AWGRYM!

mefus Gall past eich helpu dannedd whiten. Stwnsiwch mefus ffres i mewn i past, ac yna gwneud cais y cymysgedd i'ch dannedd. Bydd y gorffennol mefus yn achosi eich dannedd wynnach heb yr angen am gemegau garw. Gall y dull hwn whitening cartref yn eich helpu i osgoi gor-whitening a rhoi gwên yn naturiol gwyn chi.

AWGRYM!

Gall cegolch fod yn achosi rhai o'ch dannedd. Gofynnwch i'ch deintydd ai peidio gennych ddannedd sy'n gallu gwrthsefyll effeithiau defnyddio cegolch.

AWGRYM!

Erbyn hyn eich bod yn gwybod bod llawer o safbwyntiau ar y pwnc o ddannedd whitening. Dylech gael rhywfaint o syniadau yn awr ynghylch sut i gael y pearly gwenu gwyn heb niweidio eich dannedd. Gweithredu'r cyngor yn yr erthygl hon ac yn ddiogel fynd ati i wneud eich gwên disglair.

AWGRYM!