swyddi tagio "Whiten eich dannedd Hawdd"

Whiten eich dannedd Gyda Mae'r rhain Hawdd

Os ydych chi wedi meddwl am whitening eich dannedd ond roeddent yn sinigaidd am y broses bob amser ac nid oeddent yn siwr ble i ddechrau, angen i chi ddarllen ar. Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o awgrymiadau yn yr erthygl hon i'ch helpu i ddeall whitening gweithdrefnau dannedd, gan eich galluogi i gyflawni'r bast canlyniadau posibl.

Edrychwch allan am staenio bwyd yn uniongyrchol ar ôl triniaeth whitening. Bydd eich dannedd yn cael ei staenio yn haws unwaith y byddant wedi cael eu gwynnu. Ar ôl whitening, ceisio aros i ffwrdd oddi wrth fwyd a diod sydd yn dywyll mewn lliw. Dylech osgoi coffi yn arbennig oherwydd y gall fynd i mewn i'r haen uchaf eich dannedd a lleihau'r disgleirdeb eich gwên.

AWGRYM! Defnyddiwch olew cnau coco organig ar gyfer dannedd naturiol whitening. Gall swishing yr olew o amgylch eich ceg am tua deng munud bob dydd whiten eich dannedd yn effeithiol.

Lemonau ac orennau yn ffynhonnell wych o Fitamin C, ond gallant hefyd whiten eich dannedd. Rhowch gynnig rhwbio y tu mewn lemwn neu oren croen i rwbio ar eich dannedd i'w cael wynnach. Gallech hyd yn oed ychwanegu ychydig o halen at y pilio i wella'r canlyniadau gweladwy y bydd y dull hwn yn cyflwyno.

Ddefnydd soda pobi i frwsio eich dannedd. I whiten eich dannedd naturiol, soda pobi yn gwneud gwyrthiau. Byddwch yn siwr i frwsio ysgafn wrth ddefnyddio soda pobi, gall gwaethygu'r deintgig i rai pobl.

AWGRYM! I wneud perocsid whitening cartref ddefnydd past dannedd a soda pobi wedi'i gymysgu mewn rhannau cyfartal. Defnyddiwch y cymysgedd hwn i frwsio eich dannedd am hyd at ddeng munud.

Y peth cyntaf y dylech ei wneud i gael dannedd gwyn yw mynychu cleanings deintyddol rheolaidd. Cael eich dannedd glanhau bob chwe mis ac yn gwneud eich apwyntiad yn y dyfodol tra yn y swyddfa ar gyfer eich glanhau cyfredol.

Yfed llawer o ddŵr yn dechneg wych i helpu i gadw eich dannedd gwyn. Bydd yfed dŵr digonol rinsiwch eich ceg, atal staeniau rhag cronni ar eich dannedd. Mae'n arfer da i yfed dwr, yn enwedig yn ystod ac ar ôl prydau bwyd.

AWGRYM! Eisiau eich dannedd i edrych yn wynnach? Bwyta afal. Afalau yn sgraffiniol iawn a byddant yn glanhau eich dannedd yn gyflym heb achosi unrhyw niwed i'r enamel eich dannedd.

Bwytewch fwydydd iach; bwydydd amrwd fel ffrwythau neu lysiau os ydych am weld dannedd wynnach. Ceisiwch osgoi bwydydd o'r fath pan yn bosibl i helpu eich dannedd yn aros yn iach. Dylech hefyd osgoi byrbrydau gormod os ydych chi am gadw eich gwên disglair.

Defnyddiwch gwellt pan rydych yn ei yfed unrhyw hylifau tywyll. Mae gwellt whitens dannedd drwy leihau faint o amser mae'n ei gymryd eich diod i staenio'r dannedd. Drwy fynd yn syth i lawr y gwddf a chael ychydig iawn o gysylltiad â'r enamel, mae llai o staenio a liwiau.

AWGRYM! Ar ôl i chi ymgymryd â dannedd whitening weithdrefn, mae'n bwysig eich bod yn yfed hylifau clir ar gyfer o leiaf dri neu bedwar diwrnod. Yn y dyddiau cynnar hyn, Gall pob math o liwiau o ffrwythau i ddiodydd tywyll cael ei amsugno i mewn i'ch dannedd.

Os oes coronau yn eich ceg, efallai y bydd eich dannedd whiten; fodd bynnag, Bydd eich coronau yn aros yr un lliw.

Os cyflymder ac effeithiolrwydd yw eich blaenoriaethau dannedd whitening-top, cael eich hun at eich deintydd ASAP. Mae llawer o fanteision y gall dannedd whitening darparu ar eich cyfer, er y gall hefyd gael canlyniadau negyddol yn ogystal. Mae'n ddoeth i ymgynghori â'ch deintydd cyn i chi geisio whiten eich dannedd, i sicrhau eu bod yn iach, ac nid oedd y staeniau yn cael eu hachosi gan broblemau sylfaenol. Chwarae'n saff; sefydlu cynllun iach ac effeithiol ar gyfer whitening eich dannedd gyda chymorth eich deintydd.

AWGRYM! Os ydych yn ysmygu, eich arf mwyaf pwerus ar gyfer whitening eich dannedd yn rhoi'r gorau i'r arfer. Nid oes diben i wario arian ar dannedd whitening cynnyrch os byddwch yn parhau i ysmygu.

Bydd brwsio'ch dannedd ar ôl pob pryd bwyd yn helpu i'w cadw rhag staeniau. Mae hyn yn bendant yn wir pan ddaw i goffi.

Brwsio'ch dannedd helpu i ddiogelu eu. Dewiswch past dannedd da, un sy'n ymladd ceudodau ac yn helpu dannedd whiten. Mae gwahanol frandiau, fel y gall eu ymchwilio eich helpu i ddod o hyd i un sy'n gweithio i'ch dannedd.

AWGRYM! Os ydych yn bwriadu ar gael bresys wifren yn y dyfodol agos, un argymhelliad yw eich bod yn whiten eich dannedd cyn i'r broses yn dechrau. Os ydych yn cymryd y cyngor hwn, byddwch yn y diwedd gyda dannedd sydd nid yn unig sythach, ond yn wynnach yn ogystal.

Dŵr yfed yn aml yn eich helpu gyda dannedd wynnach. Gall rinsio eich dannedd gyda dŵr hefyd golchi i ffwrdd gronynnau sy'n gallu achosi liwiau dannedd. Gwnewch yn arferiad i yfed dŵr gyda eich prydau bwyd ac yn ystod prydau bwyd.

Ymadael defnyddio cegolch. Gallai torri cegolch allan o'ch bywyd datrys materion yr ydych yn eu cael gyda chynnal dannedd gwyn. Cegolch yn cynnwys llawer o gemegau niweidiol. Gall rhai o'r cemegau hyn staenio a discolor eich dannedd.

AWGRYM! Un ffordd o helpu dannedd yn aros gwyn yw peidio yfed llawer o ddiodydd meddal. diodydd meddal yn cynnwys lliwio sy'n discolors a dannedd staeniau.

Gall bwyta caws ar ôl pryd o fwyd yn helpu cynnwys mwynau eich dannedd. Dengys ymchwil fod calsiwm yn rhoi eich dannedd enamel cyfle i ailadeiladu.

Mae dannedd whitening ardderchog tip yw defnyddio rhisgl coeden cnau Ffrengig. Gwneud cais y math hwn o risgl i'r dannedd cynhyrchu effaith whitening mawr, ac mae hefyd yn darparu glanhau dwfn. Dylech rinsiwch eich ceg ac yn drylwyr brwsio eich dannedd ar ôl defnyddio'r rhisgl.

AWGRYM! Gellir soda pobi yn cael ei ddefnyddio fel past dannedd yn ysgafn sgraffiniol sydd hefyd whitens eich dannedd wrth ei gymysgu gyda perocsid. Brwsiwch eich dannedd gan ddefnyddio cymysgedd hwn ar gyfer dannedd mwy disglair heb y cemegau niweidiol.

Dannedd naturiol

Gall bwyta bwydydd â wasgfa fod yn effeithiol iawn. bwydydd, fel ffyn moron ac afalau, yn helpu i gadw eich dannedd wynnach. Gall bwydydd sy'n crensiog lanhau eich dannedd wrth i chi gnoi. Cymerwch ofal gan eu difetha yn eu cyflwr cyfan, yn hytrach na sleisio neu eu deisio.

AWGRYM! Bwyta mwy o fwydydd llaeth. Pethau fel caws, llaeth a iogwrt yn cael maetholion ynddynt sy'n cyfrannu at gryf, dannedd yn iach-edrych.

Dylech wybod bod unrhyw systemau whitening dim ond yn gweithio ar ddannedd naturiol. Os oes gennych chi waith deintyddol megis argaenau, argaenau, coronau neu lenwadau yn y flaen eich ceg, ni fyddant yn newid mewn lliw. Gall whitening eich dannedd naturiol yn achosi gwaith deintyddol sefyll allan fel ar farch gwyn.

Rhowch gynnig cymysgedd heli i whiten eich dannedd. Cymysgwch hanner halen craig llwy gydag un dŵr cwpan ac wedi iddo eistedd yno am tua phum munud. Gargle gyda'r dŵr hallt, yn hytrach na cegolch. dechneg hon yn gallu helpu i leihau bacteria i gyfyngu ar faint o ceudodau yn eich ceg.

AWGRYM! Ffrwythau amrywiol yn rhoi i chi ffordd ddiogel ac effeithiol o wneud yn naturiol eich dannedd wynnach. Er enghraifft, Gall mefus fod yn effeithiol iawn.

Pan nad yw hambyrddau yn ffitio'n iawn, Gall y cemegau yn hawdd effeithio ar yr ardal gwm a achosi llid neu lid.

Mae llawer o ffyrdd yn ddiogel ac yn hawdd i'w whiten a fywiogi eich dannedd nad ydynt yn costio ffortiwn. Dull mawr yw gweithredu'r defnydd o soda pobi. Mae toothpastes sy'n cynnwys soda pobi y gallwch ei brynu, neu dim ond defnyddiwch y pethau yn eich cwpwrdd yn y cartref.

AWGRYM! Peidiwch â chymryd rhan mewn sigarau neu ysmygu sigaréts. Bydd y rhain yn achosi liwiau dannedd.

Er bod past dannedd whitening heb y pŵer o ddulliau whitening eraill, gallant atal neu gael gwared ar staeniau newydd. Mae'r past dannedd yn defnyddio sgraffiniol silica ni fydd yn difrodi'r enamel.

Ceisiwch ddefnyddio ychydig o halen pan fyddwch yn brwsio eich dannedd. Mae syml, eto tric effeithiol i whitening eich dannedd yn brwsio gyda halen. Mae'n rhaid i chi rinsiwch eich ceg yn drylwyr ar ôl pob brwsio. Oherwydd ei fod yn sgraffiniol, peidiwch â mynd dros ben llestri gyda brwsio gyda halen.

AWGRYM! ar ôl prydau, chnoi gwm whitening fel Orbit i ddiogelu eich gwên. Mae rhai mathau o gwm yn cael eu llunio i whiten eich dannedd.

Dylech frwsio, yn ogystal â gwneud cais tylino gwm. Y ffordd orau i sicrhau bod eich gwên yn aros gwyn yw dim ond brwsio a fflos ar ôl bwyta. Mae hyn yn eich galluogi i gael gwared o gweddillion bwyd a phlac cyn iddynt gronni ac achosi unrhyw ddifrod.

Gall croen banana yn cael ei ddefnyddio pan fyddwch yn brwsio eich dannedd. Mae hwn yn ddull syml y rhan fwyaf o bobl yn rhegi gwaith. Rhwbiwch dros eich dannedd gyda'r croen banana cyn eu brwsio. Yna frwsio dannedd i chi yr un ffordd ag yr ydych yn bob amser yn gwneud. Byddwch yn gweld canlyniadau ar unwaith yn eich dannedd.

AWGRYM!

dannedd melyn yn arwydd hawdd amlwg rhywun bod unigolyn yn ysmygu. Gall fod yn anodd i gadw gwyn llachar pan fyddwch yn ysmygu. Os oes rhaid i chi ysmygu, ceisiwch ysmygu ychydig yn llai er mwyn i chi fod yn fwy iach ac wedi edrych dannedd yn well.

AWGRYM!

Whitening eich dannedd yn ffordd wych i llythrennol yn well ansawdd eich bywyd. dannedd wynnach nid yn unig yn gwneud i chi yn llawer mwy deniadol; mae'n helpu i chi i fod yn fwy hyderus yn y gymdeithas. Fe welwch eich bod yn fwy parod i fynd allan a gwneud pethau gyda phobl eraill. Gwneud cais awgrymiadau hyn i wneud y gorau o'ch canlyniadau, ac yn cyflawni yn gyflym ac yn afforadably.

AWGRYM!

Byddwch y cyntaf i gynnig sylwadau - Beth yn eich barn chi?
Postiwyd gan Guide Dannedd whiten - Mehefin 5, 2016 yn 12:32 AM

categorïau: Hafan Seiliedig i whiten Dannedd   Tagiau: , , , ,