സ്വകാര്യതാനയം

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ, ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശകരുടെ സ്വകാര്യത ഞങ്ങൾക്ക് സർവ്വപ്രധാനവും. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം പ്രമാണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ തരം കൈക്കൊണ്ടു പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ്, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലോഗ് ഫയലുകൾ

മറ്റ് നിരവധി വെബ് സൈറ്റുകൾ പോലെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലോഗ് ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോഗ് ഫയലുകൾ അകത്ത് വിവരങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉൾപ്പെടുന്നു (ഐപി) വിലാസങ്ങൾ, ബ്രൗസർ തരം, ഇൻറർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ (ഐഎസ്പി), തീയതി / സമയ സ്റ്റാമ്പ്, അപ്ടേറ്റ് / എക്സിറ്റ് പേജുകൾ, പ്രവണതകളും വിശകലനം ക്ലിക്കുകൾ എണ്ണം ലേക്ക്, സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ, സൈറ്റ് ചുറ്റും ട്രാക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രസ്ഥാനം, പ്രദേശ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഐപി വിലാസങ്ങൾ, മറ്റ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കുക്കികളും വെബ് ബീക്കണുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശകരെ മുൻഗണനകൾ വിവരം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഏത് ഉപയോക്താവ് പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനത്തിനായി റെക്കോർഡ് ഉപയോക്തൃ നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ, സന്ദർശകർ ബ്രൗസർ തരം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശകൻ അവരുടെ ബ്രൗസർ വഴി അയയ്ക്കുന്നു മറ്റ് വിവരങ്ങളോ അടിസ്ഥാനമാക്കി വെബ് പേജ് ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

DoubleClick DART കുക്കി

  • ഗൂഗിൾ, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി വെണ്ടർ ആയി, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പരസ്യങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • DART കുക്കി Google- ന്റെ ഉപയോഗം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലും മറ്റ് സൈറ്റുകൾ അവരുടെ സന്ദർശനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപയോക്താക്കളെ പരസ്യം അത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
  • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന URL- ൽ Google പരസ്യം ഉള്ളടക്കവും നെറ്റ്വർക്ക് സ്വകാര്യതാ നയം സന്ദർശിച്ച് DART കുക്കി ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം – http://www.google.com/privacy_ads.html.

ഈ മൂന്നാം-കക്ഷി പരസ്യ സെർവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പരസ്യങ്ങളെയും ലിങ്കുകൾ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ബ്രൗസറുകൾ നേരിട്ട് അയയ്ക്കുക. ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അവ യാന്ത്രികമായി നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം സ്വീകരിക്കും. മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ( അത്തരം കുക്കികൾ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, വെബ് ബീക്കണുകൾ ) അവരുടെ പരസ്യങ്ങളുടെ എഫക്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിനും മൂന്നാം-കക്ഷി പരസ്യ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പുറമേ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിപരമാക്കുന്നതിന്.

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം-കക്ഷി പരസ്യദാതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കുക്കികൾ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാം-കക്ഷി പരസ്യ സെർവറുകൾ അതാത് സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം ബാധകമല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയില്ല, മറ്റ് പരസ്യദാതാക്കൾക്കോ വെബ് സൈറ്റുകൾ.

കുക്കികൾ അപ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ബ്രൗസർ ഓപ്ഷനുകൾ വഴി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിർദ്ദിഷ്ട വെബ് ബ്രൌസറുകളിൽ കുക്കി മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ബ്രൗസറിന്റെ അതാത് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.