כתב ויתור

המידע הכלול באתר זה הינו למטרות מידע כללי בלבד. המידע מסופק על ידי האתר שלנו ובעוד אנחנו משתדלים לשמור על המידע עד כה ונכון, אנחנו עושים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, על השלמות, דיוק, אֲמִינוּת, התאמת או זמין ביחס לאתר האינטרנט או המידע, מוצרים, שירותים, או הכילה גרפיקה קשורה באתר האינטרנט לכל מטרה. כל הסתמכות אתה מציב על מידע כזה ולכן הוא בהחלט על אחריותך בלבד.

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים, או בקשר עם, השימוש באתר זה.

באמצעות אתר זה אתה יכול ליצור קישור לאתרים אחרים אשר אינם בשליטת האתר שלנו. אין לנו שליטה על האופי, תוכן וזמין של אתרים אלה. הכללת כל הקישורים אינו בהכרח המלצה או מאשר את העמדות המוצגות בתוכם.

נעשה כל מאמץ כדי לשמור על האתר והפעלה בצורה חלקה. למרות זאת, האתר שלנו לוקח שום אחריות על, ולא יהיה אחראי, האתר להיות זמין באופן זמני בשל בעיות טכניות מעבר לשליטתנו.