ប្រកាសដាក់ស្លាក "ធ្មេញរបស់អ្នកងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឱ្យស្បែកស"

ធ្វើអោយសធ្មេញរបស់អ្នកជាមួយភាពងាយស្រួលទាំងនេះ

ប្រសិនបើអ្នកបានគិតអំពីសធ្មេញរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេតែងតែឥតអៀនខ្មាស់អំពីដំណើរការនិងត្រូវបានគេមិនប្រាកដពីកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើម, អ្នកត្រូវទៅអាននៅលើ. អ្នកនឹងរកឃើញភាពខុសគ្នានៃការផ្ដល់យោបល់មួយនៅក្នុងអត្ថបទនេះដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ whitening នីតិវិធីធ្មេញ, enabling you to achieve the bast results possible.

Look out for staining foods directly after a whitening treatment. Your teeth will get stained more easily once they have been whitened. After whitening, try to stay away from food and drink that is dark in color. Avoid coffee in particular because it can get into the top layer of your teeth and reduce the brightness of your smile.

ជំនួយ! Use organic coconut oil for natural teeth whitening. Swishing the oil around your mouth for around ten minutes daily can effectively whiten your teeth.

Lemons and oranges are a wonderful source of Vitamin C, but they can also whiten your teeth. Try rubbing the inside of a lemon or orange peel to rub on your teeth to get them whiter. You could even add a little bit of salt to the peels to enhance the visible results that this method will present.

Utilize baking soda to brush your teeth. To whiten your teeth naturally, baking soda works wonders. Be sure to brush gently when using baking soda, it can aggravate the gums for some people.

ជំនួយ! To make a homemade whitening toothpaste use peroxide and baking soda mixed in equal parts. Use this mixture to brush your teeth for up to ten minutes.

The first thing that you should do to get white teeth is to regularly attend dental cleanings. ទទួលបានការសម្អាតធ្មេញរបស់អ្នករៀងរាល់ប្រាំមួយខែនិងធ្វើឱ្យការណាត់ជួបនាពេលអនាគតរបស់អ្នកខណៈពេលនៅក្នុងការិយាល័យសម្រាប់សម្អាតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក.

ការទទួលទានទឹកច្រើនគឺបច្ចេកទេសយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយរក្សាធ្មេញរបស់អ្នកស. Drinking adequate water will rinse your mouth, preventing stains from building up on your teeth. It is a good practice to drink water, especially during and after meals.

ជំនួយ! Want your teeth to look whiter? Eat an apple. Apples are very abrasive and they will clean your teeth quickly without causing any damage to the enamel of your teeth.

បរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ; raw foods like fruits or vegetables if you want to see whiter teeth. Try to avoid such foods when at all possible to help your teeth remain healthy. You should also avoid snacking too much if you want to keep your smile bright.

Use a straw when you are drinking any dark liquids. A straw whitens teeth by decreasing the amount of time it takes your beverage to stain the teeth. By going straight down the throat and having minimal contact with the enamel, there is less staining and discoloration.

ជំនួយ! បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលការនីតិវិធីធ្មេញស, it is important that you only drink clear liquids for at least three to four days. In these early days, all kinds of colors from fruits to dark beverages can get absorbed into your teeth.

If there are crowns in your mouth, your teeth may whiten; ទោះជាយ៉ាងណា, your crowns will remain the same color.

ប្រសិនបើមានល្បឿនលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពគឺជាអាទិភាពកំពូលធ្មេញ-whitening របស់អ្នក, get yourself to your dentist ASAP. There are many benefits that teeth whitening can provide for you, although it can also have negative consequences as well. It is wise to consult your dentist before you attempt to whiten your teeth, to ensure that they are healthy, and the stains are not being caused by underlying problems. Play it safe; set up a healthy and effective plan for whitening your teeth with your dentist’s help.

ជំនួយ! ប្រសិនបើអ្នកជក់បារី, your most powerful tool for whitening your teeth is giving up the habit. It is pointless to spend money on teeth whitening products if you continue smoking.

Brushing your teeth after every meal will help to keep them from stains. នេះគឺជាការពិតជាការពិតនៅពេលដែលវាមកដល់កាហ្វេ.

Brushing your teeth helps protect them. Pick a good toothpaste, one that fights cavities and helps whiten teeth. There are various brands, ដូច្នេះការស្រាវជ្រាវពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការរកឃើញមួយដែលធ្វើការសំរាប់ធ្មេញរបស់អ្នក.

ជំនួយ! If you plan on getting wire braces in the near future, one recommendation is that you whiten your teeth before the process begins. If you take this advice, you will end up with teeth that are not only straighter, but whiter as well.

ទឹកផឹកឱ្យបានញឹកញាប់នឹងជួយឱ្យអ្នកដែលមានធ្មេញស. Rinsing your teeth with water can also wash away particles that can cause tooth discoloration. Make it a habit to drink water with your meals and during meals.

Quit using mouthwash. Cutting mouthwash out of your life might resolve issues you are having with maintaining white teeth. Mouthwash is made up of many harmful chemicals. Some of these chemicals can stain and discolor your teeth.

ជំនួយ! One way to help teeth remain white is to not drink many soft drinks. Soft drinks contain coloring that discolors and stains teeth.

Eating cheese after a meal can help the mineral content of your teeth. Research shows that calcium gives your teeth enamel a chance to rebuild.

An excellent teeth whitening tip is to use walnut tree bark. Applying this type of bark to the teeth produces a great whitening effect, and it also provides deep cleaning. You should rinse out your mouth and thoroughly brush your teeth after using the bark.

ជំនួយ! Baking soda can be used as a gently abrasive toothpaste that also whitens your teeth when mixed with peroxide. Brush your teeth using this mixture for brighter teeth without the harmful chemicals.

ធ្មេញធម្មជាតិ

Eating foods with a crunch can be very effective. Foods, like carrot sticks and apples, help to keep your teeth whiter. Foods that are crunchy can clean your teeth while you chew. Take care to consume them in their whole condition, rather than slicing or dicing them.

ជំនួយ! Eat more dairy foods. Things like cheese, milk and yogurt have nutrients in them that contribute to strong, healthy-looking teeth.

You should know that any whitening systems only works on natural teeth. If you have dental work such as veneers, veneers, crowns or fillings in the front of your mouth, they will not change in color. Whitening your natural teeth may cause dental work stick out like a sore thumb.

Try a saltwater mixture to whiten your teeth. Mix half a teaspoon rock salt with one cup water and have it sit there for about five minutes. Gargle with the salted water, instead of mouthwash. This technique can help reduce bacteria to limit the amount of cavities in your mouth.

ជំនួយ! Various fruits provide you with a safe and effective way to naturally make your teeth whiter. For example, strawberries can be very effective.

When trays do not fit properly, the chemicals can easily affect the gum area and cause irritation or inflammation.

There are many safe and easy ways to whiten and brighten your teeth that do not cost a fortune. A great method is to implement the use of baking soda. There are toothpastes that contain baking soda which you can buy, or just use the stuff in your cupboard at home.

ជំនួយ! Don’t take part in smoking cigars or cigarettes. These will cause tooth discoloration.

While whitening toothpastes lack the power of other whitening methods, they can prevent or get rid of new stains. These toothpastes use a silica abrasive that will not damage the enamel.

Try using some salt when you brush your teeth. A simple, yet effective trick to whitening your teeth is brushing with salt. You must rinse your mouth thoroughly after each brushing. Because it is abrasive, don’t get carried away with brushing with salt.

ជំនួយ! After meals, chew whitening gum like Orbit to protect your smile. Some types of gum are formulated to whiten your teeth.

You should brush, as well as apply a gum massage. The best way to ensure your smile stays white is to simply brush and floss after eating. This allows you to get rid of food residue and plaque before they build up and cause any damage.

A banana peel can be used when you brush your teeth. This is a simple method that most people swear works. Rub over your teeth with the banana peel before brushing them. Then brush you teeth the same way that you always do. You will see immediate results in your teeth.

ជំនួយ!

Yellow teeth is an easily noticeable sign of someone that a person smokes. It can be difficult to keep a bright white when you smoke. If you must smoke, try to smoke a little less so you can be more healthy and have better looking teeth.

ជំនួយ!

Whitening your teeth is a great way to literally better the quality of your life. Whiter teeth not only makes you much more attractive; it helps you to be more confident in society. You will find that you are more willing to get out and do things with other people. Apply these tips to maximize your results, and achieve them quickly and afforadably.

ជំនួយ!

ជាដំបូងធ្វើអត្ថាធិប្បាយ - តើ​អ្នក​គិត​អ្វី?
Posted by ធ្វើឱ្យស្បែកធ្មេញមគ្គុទ្ទេស - ខែមិថុនា 5, 2016 នៅ 12:32 ព្រឹក

ប្រភេទ: ទំព័រដើមដោយផ្អែកទៅនឹងធ្មេញធ្វើឱ្យស្បែកស   ស្លាក: , , , ,